Saturday, 29 January 2011

โปรแกรม รีโมท เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
http://www.thaicyberupload.com/get/ArlP9fAo0R ดาวโหลดที่นี่

Sunday, 16 May 2010

แผนการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ

ทางสถาพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงที่ตรงตามตัวชี้วัด

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
1.วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1http://www.thaicyberupload.com/get/P3xywOoV0W
2.วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 http://www.thaicyberupload.com/get/zmM42NQIPw

กลุ่นสาระวิชาคณิตศาสตรื
1.วิชาคณิตศาสตร์ เล่ม 1
2.วิชาคณิตศาสตร์ เล่ม 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสุขศึก , พละศีกษา
1.วิชาสุขศึกษา ม.1 http://www.thaicyberupload.com/get/P3xywOoV0W
2.วิชาสุขศึกษา ม.4 http://www.thaicyberupload.com/get/NDMHxevj45
3.วิชาพละศึกษา ม.1 http://www.thaicyberupload.com/get/E6DQiZ5O8z
4.วิชาพละศึกษา ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา
1.วิชาพระพุทธศาสนา ม.1
2.วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1
3.วิชาประวัติศาสตร์ ม.1
4.วิชาพระพุทธศาสนา ม.4
5.วิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ การดำรงชีวิตในสังคม
6.วิชาเศรษฐศาสตร์
7.วิชาประวัติศาสตร์ไทย
8.วิชาประวัติศาสตร์สากล
9.วิชาภูมิศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ , นาฏศิลป์ , ดนตรี
1.วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1 http://www.thaicyberupload.com/get/X8c4e0TzzL
2.วิชาทัศนศิลป์ ม.1 http://www.thaicyberupload.com/get/SeQi2LsLEF
3.วิชาทันศิลป์ ม.4-6
4.วิชาดนตรี ม.4-6
5.วิชานาฏศิลป์ ม.4-6 http://www.thaicyberupload.com/get/Ifi8iTbpR7

วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1
2.วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1
3.วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-6
4.วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4-6

วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
1.วิชาภาษาอังกฤษ ม.1 (Messages Student's Book 1)
2.วิชาภาษาอังกฤษ ม.4 (Elevator Student's Book 1)

หนังสือเรียน ระดับมัธยมศีกษา หลักสูตร ปีการศึกษา 2551

ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ จากหลักสูตร ปี2544 มาเป็นหลักสูตร ปี2551 เพื่อพัฒนาและยกระดับการศึกษาของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทางเอกชนก็ได้มีสวนร่วมในการพัฒนาการศึกษาไทย โดยได้มีการจัดพิมพ์หนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตร ปี2551
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่มีสวนร่วมและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศีกษาไทย โดยการจัดพิมพ์หนังสือเรียนที่มีคุณภาพดังนี้

หนังสือเรียน หลักสูตรแกนกลาง ฯ 2551
- เนื้อหาครบถ้วน ตามสาระการเรียนรู้แกนกลางในหลักสูร
- เนื้อหาทันสมัยถูกต้อง เหมาะสมกับวัยผู้เรียน
- กิจกรรมการเรียนรู้ท้ายหน่วยเป็นแนวทางให้ผู้สอน
- มีคำถามท้ายหน่วยให้วัดผลการเรียนรู้
- ใช้อ่านทบทวนในการสอบ
แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง
- ประกอบด้วยแผนการสอนรายหน่วยและแผนการสอนรายชั่วโมง
- จำนวนชั่วโมงในแผนการสอนตรงกับเวลาเรียนในหลักสูตร
- มีขั้นตอนการสอนที่ละเอียด มีตัวอย่างคำถามและคำตอบในขั้นตอนการสอน
- มีใบงานและเกณฑ์การประเมิน Rubrics
- กำหนดผลการเรียนของผู้เรียนครบ K , P , A
- พัฒนาผู้เรียนไปสู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- CD-ROM ฉบับแก้ไขได้

นายพัฒนา สุพันธะ ฝ่ายประสานงานวิชาการ (พว.) โทร 0814044425